شروع پروازهای منظم هفتگی آتا در مسیر تهران_دنیزلی_تهران دوشنبه ها و جمعه های هر هفته بازگشت
شروع پرواز منظم هفتکی آتا در مسیر تهران _دنیزلی_تهران  دوشنبه و جمعه هر هفته 
تاریخ خبر:  1395/07/18