پرواز آنتالیا با قشم ایر ویژه پنج شنبه و جمعه هر هفته بازگشت
پرواز آنتالیا با قشم ایر ویژه پنج شنبه و جمعه هر هفته 
تاریخ خبر:  1395/03/27