فول چارتر پرواز زاگرس شنبه ها و سه شنبه ها هر هفته بازگشت
   فول چارتر پرواز زاگرس در مسیر استانبول 

شنبه و سه شنبه هر هفته 

3 شب،4شب و 7 شب

تاریخ خبر:  1395/03/03