پرواز قشم ایر به مقصد استانبول فرودگاه سابیها بازگشت
شروع پرواز قشم ایر استانبول به مقصد سابیها

دوشنبه چهارشنبه و جمعه هر هفته
ایرباس 300_600
تاریخ خبر:  1394/09/09